Premier byd gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro

Premier byd gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro

Cafwyd premier byd o hysbyseb yn annog gwirfoddoli gyda’r Papurau Bro yng nghynhadledd y Papurau Bro ar Fawrth 22ain. Roedd cynrychiolwyr o 40 o bapurau bro Cymru a Lloegr wedi dod ynghyd am eu cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth – y tro cyntaf iddynt gyfarfod yn y cnawd ers tair mlynedd.

Bydd yr hysbyseb yn cael ei rannu yn eang i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r Papurau Bro, gan ddangos y gwaith sydd y tu ôl i gynhyrchu Papur Bro ac i annog pobl i gyfrannu mewn ffordd addas at eu Papur Bro lleol.

Mae sylw wedi cael ei roi yn ddiweddar at y diffyg mewn diddordeb o fewn y to iau i wirfoddoli gyda’r Papurau Bro, ond hefyd enghreifftiau cadarnhaol gyda nifer o’r papurau yn llwyddo i gael ystod eang oedran yn cyfrannu. Mae’r papurau bro yn gobeithio bydd yr hysbyseb hwn yn gam i’r cyfeiriad cywir i danio diddordeb.

Medd Heledd ap Gwynfor, trefnydd y gynhadledd:

Y Papurau Bro sydd yn dod â newyddion, gwybodaeth a sylw lleol i gartrefi nifer fawr o bobol mewn cymunedau amrywiol iawn. Tu ôl i bob papur mae tîm dda o bobol sydd yn gweithio’n ddi-flino i gynhyrchu papur o safon, ond fel gyda pob sefydliad wirfoddol mae angen denu gwaed newydd er mwyn cadw’r diddordeb. Dwi’n ffyddiog y gall yr hysbyseb hwn atgoffa pobol o’r hyn mae’r papurau bro yn eu cyfrannu neu ddysgu rhai o’r newydd bod cyfleoedd iddyn’ nhw – i bawb – allu cyfrannu at gynhyrchu Papur Bro. Mae gan bawb eu sgiliau a gan bob sgil ei rinwedd.

Rhai lluniau o’r diwrnod cynhadledd – diolch i’r holl papurau bro wnaeth fynychu:

pryder denu tô iau i greu papur bro

pryder denu tô iau i greu papur bro

Dyma erthygl ar wefan Cymru Fyw wedi i bapur bro Caerdydd – Y Dinesydd – rannu eu pryderon eu bod yn ei chael yn anodd i ddenu tô iau i helpu gyda’r papur bro ac i brynu’r papur. Gwelir glip fideo yn dangos Ifan Meredith sydd yn gwirfoddoli gyda phapur bro Clonc (Llanbedr Pont Steffan) yn siarad yn arbennig.

Darllen fwy yma.

Ifan Meredith sydd wrth ei fodd yn cyfrannu at ei bapur bro ef – Clonc (Llanbedr Pont Steffan)

hwyl ar faes yr eisteddfod 2022

Bu i Bapurau Bro Cymru gael presenoldeb ar ffurf cwt pren ar faes Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron eleni. Mae’n rhaid diolch i’r holl wirfoddolwyr wnaeth helpu ar y stondin ac i bawb ddaeth draw i gael sgwrsio a phaned!

Dyma luniau o rhai wnaeth ymweld ar hyd yr wythnos:

Cwt pren y papurau bro ar faes eisteddfod tregaron 2022

Mae gan Gymru 55 o Bapurau Bro wedi eu dotio ar draws y wlad a byddant oll yn cael eu cynrychioli mewn cwt pren ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni.

Ry’n ni’n falch iawn gallu cael cynrychiolaeth o’n Papurau Bro ar faes y brifwyl eleni” esbonia Heledd ap Gwynfor, Cydlynydd Cyfathrebu gyda Mentrau Iaith Cymru, “Edrychwn ymlaen at godi ymwybyddiaeth o waith arbennig y bobl hynny sydd yn gwirfoddoli eu hamser i’w Papurau Bro ar hyd a lled y wlad. Mae pob un Papur Bro yn arbenigo ar rhannu straeon a gwybodaeth leol o fewn eu cymunedau, a bydd cyfle ar y stondin i ddod i adnabod y Papurau hynny.”

Y Barcud yw’r enw ar y Papur Bro lleol i ardal yr Eisteddfod – ardal Tregaron a Phontrhydfendigaid – a bydd rhai o wirfoddolwyr y papur hwnnw ynghyd â gwirfoddolwyr o Bapurau Bro eraill, yn gwirfoddoli eu hamser i fod ar y stondin yn barod am sgwrs. Medd John Meredith, cadeirydd papur bro Y Barcud:  

Mae’r holl ardal yn llawn cyffro am fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld eleni, ac mae ein papur bro Y Barcud yn adlewyrchu’r cyffro hwnnw heb amheuaeth. Mae ein gwirfoddolwyr bob amser yn brysur wrth ddod a’r papur at ei gilydd i’w gyhoeddi yn fisol. Pleser yw cael rhannu newyddion yr ardal, yn arbennig y rhifyn hwn olygwyd gan Neli Jones a’r newyddiadurwr, Lyn Ebenezer.

Ar ddydd Mawrth, Awst 2il bydd John a Lyn yn arwain ar sgwrs am eu papur bro, Y Barcud, ac am bwysigrwydd y Papurau Bro i’n cynefinoedd, gyda gwahoddiad agored i bawb ddod draw at y cwt pren (C10) erbyn 2pm i gael mwynhau yn eu cwmni.

Cynhadledd y papurau bro 2022

Cynhadledd y papurau bro 2022

Yn ystod mis Mawrth 2022 cynhaliwyd cynhadledd y Papurau Bro – cyfle i gael gwirfoddolwyr o’r Papurau Bro ynghyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, dysgu a thrafod ymysg ein gilydd. Trefnwyd y gynhadledd gan Mentrau Iaith Cymru, a gan mai cwrdd yn rhithiol wnaed, trefnwyd cyfres o dair noson wedi eu gwasgaru dros fis Mawrth. Cafwyd gyflwyniad gan Heledd ap Gwynfor am y system grantiau sydd yn parhau gan Lywodraeth Cymru, a’r ffaith y bydd gan y Papurau Bro ei stondin / cwt ei hun ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni; ymunodd Lowri Fron Jones gyda ni i rhoi diweddariad ar waith Bro360.

Cyllid a bancio oedd pwyslais yr ail noson o gyfarfod, gyda Tegid Roberts yn ein cyflwyno i Banc Cambria – banc newydd er budd ac elw Cymru. Roedd pawb oedd yn bresennol yn unfryd y dylwn gefnogi’r Fenter hon. Cafwyd gyflwyniad wedyn gan Cris Tomos o Bapur Bro Clebran, ardal y Preselau yng ngogledd sir Benfro. Rhannodd Cris o’i brofiad helaeth ar sut gall y papurau bro greu incwm, roedd ei gyflwyniad sgyrsiol yn golygu bod digon o rannu gwybodaeth a syniadau yn digwydd.

Gwirfoddoli oedd testun ein noson olaf o gynadledda. Ymunodd Iwan Hywel, Mentrau Iaith Cymru gyda ni a chafwyd sgwrs ddifyr iawn ar yr heriau a’r pleserau sydd i wirfoddoli i’r Papur Bro.

Diolch yn fawr i bawb ymunodd – ein gobaith a’n ffydd yw y gallwn gwrdd ‘go iawn’ y tro nesaf!

Llyfryn Gweithgareddau i’r gymuned

Bu Mentrau Iaith Cymru yn cyd weithio gyda Bro360 i ddarparu llyfrynnau gweithgareddau newydd sbon i bob Papur Bro yng Nghymru.

Aeth Bro360 ati i greu llyfryn Bro Ni, a’i lansio’n swyddogol yn Galeri Caernarfon yn ystod mis Tachwedd 2021.

Nod llyfryn Bro Ni yw annog pobl i gynnal bwrlwm bro ac ymwneud â’u cymunedau. Mae’n cynnwys cymhellion ar ffurf gweithgareddau creadigol ar themâu fel cynnyrch lleol, digwyddiadau, dathlu hanes ac arwyr bro, chwaraeon lleol, democratiaeth, darlledu a llawer mwy.

Ar waelod sawl adran mae’n cynnig syniadau am sut i adlewyrchu bwrlwm bro trwy gyhoeddi straeon lleol – ac mae sawl un o’r syniadau hynny’n berthnasol i wefannau bro ac i Bapurau Bro.

Mae copiau ar gael o’r siopau canlynol lle mae Bro360 yn gweithio ar hyn o bryd, sef Ceredigion ac Arfon: Palas Print, Siop Na-nog, Siop Ogwen; Siop y Pethe, Siop Inc, Rhiannon Tregaron, Smotyn Du Llanbed, Ffab Llandysul, Aeron Booksellers, Sianti ac Awen Teifi.

Neu dyma gopi pdf yma!

Hysbyseb y Papurau Bro ar S4C

Wnes di weld yr hysbyseb deledu fu ar S4C yn ystod mis Mai 2021? Mae’r hysbyseb yn atgoffa’r cyhoedd am y Papurau Bro – nifer ohonynt sydd wedi parhau i gyhoeddi drwy blwyddyn anodd dros ben y pendemig. Mae’r hysbyseb hefyd yn dwyn ymwybyddiaeth i gynulleidfa newydd ac yn eu cyfeirio at y wefan hon!