hwyl ar faes yr eisteddfod 2022

Bu i Bapurau Bro Cymru gael presenoldeb ar ffurf cwt pren ar faes Eisteddfod Ceredigion yn Nhregaron eleni. Mae’n rhaid diolch i’r holl wirfoddolwyr wnaeth helpu ar y stondin ac i bawb ddaeth draw i gael sgwrsio a phaned!

Dyma luniau o rhai wnaeth ymweld ar hyd yr wythnos:

Cwt pren y papurau bro ar faes eisteddfod tregaron 2022

Mae gan Gymru 55 o Bapurau Bro wedi eu dotio ar draws y wlad a byddant oll yn cael eu cynrychioli mewn cwt pren ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni.

Ry’n ni’n falch iawn gallu cael cynrychiolaeth o’n Papurau Bro ar faes y brifwyl eleni” esbonia Heledd ap Gwynfor, Cydlynydd Cyfathrebu gyda Mentrau Iaith Cymru, “Edrychwn ymlaen at godi ymwybyddiaeth o waith arbennig y bobl hynny sydd yn gwirfoddoli eu hamser i’w Papurau Bro ar hyd a lled y wlad. Mae pob un Papur Bro yn arbenigo ar rhannu straeon a gwybodaeth leol o fewn eu cymunedau, a bydd cyfle ar y stondin i ddod i adnabod y Papurau hynny.”

Y Barcud yw’r enw ar y Papur Bro lleol i ardal yr Eisteddfod – ardal Tregaron a Phontrhydfendigaid – a bydd rhai o wirfoddolwyr y papur hwnnw ynghyd â gwirfoddolwyr o Bapurau Bro eraill, yn gwirfoddoli eu hamser i fod ar y stondin yn barod am sgwrs. Medd John Meredith, cadeirydd papur bro Y Barcud:  

Mae’r holl ardal yn llawn cyffro am fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld eleni, ac mae ein papur bro Y Barcud yn adlewyrchu’r cyffro hwnnw heb amheuaeth. Mae ein gwirfoddolwyr bob amser yn brysur wrth ddod a’r papur at ei gilydd i’w gyhoeddi yn fisol. Pleser yw cael rhannu newyddion yr ardal, yn arbennig y rhifyn hwn olygwyd gan Neli Jones a’r newyddiadurwr, Lyn Ebenezer.

Ar ddydd Mawrth, Awst 2il bydd John a Lyn yn arwain ar sgwrs am eu papur bro, Y Barcud, ac am bwysigrwydd y Papurau Bro i’n cynefinoedd, gyda gwahoddiad agored i bawb ddod draw at y cwt pren (C10) erbyn 2pm i gael mwynhau yn eu cwmni.

Cynhadledd y papurau bro 2022

Cynhadledd y papurau bro 2022

Yn ystod mis Mawrth 2022 cynhaliwyd cynhadledd y Papurau Bro – cyfle i gael gwirfoddolwyr o’r Papurau Bro ynghyd i gael y wybodaeth ddiweddaraf, dysgu a thrafod ymysg ein gilydd. Trefnwyd y gynhadledd gan Mentrau Iaith Cymru, a gan mai cwrdd yn rhithiol wnaed, trefnwyd cyfres o dair noson wedi eu gwasgaru dros fis Mawrth. Cafwyd gyflwyniad gan Heledd ap Gwynfor am y system grantiau sydd yn parhau gan Lywodraeth Cymru, a’r ffaith y bydd gan y Papurau Bro ei stondin / cwt ei hun ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni; ymunodd Lowri Fron Jones gyda ni i rhoi diweddariad ar waith Bro360.

Cyllid a bancio oedd pwyslais yr ail noson o gyfarfod, gyda Tegid Roberts yn ein cyflwyno i Banc Cambria – banc newydd er budd ac elw Cymru. Roedd pawb oedd yn bresennol yn unfryd y dylwn gefnogi’r Fenter hon. Cafwyd gyflwyniad wedyn gan Cris Tomos o Bapur Bro Clebran, ardal y Preselau yng ngogledd sir Benfro. Rhannodd Cris o’i brofiad helaeth ar sut gall y papurau bro greu incwm, roedd ei gyflwyniad sgyrsiol yn golygu bod digon o rannu gwybodaeth a syniadau yn digwydd.

Gwirfoddoli oedd testun ein noson olaf o gynadledda. Ymunodd Iwan Hywel, Mentrau Iaith Cymru gyda ni a chafwyd sgwrs ddifyr iawn ar yr heriau a’r pleserau sydd i wirfoddoli i’r Papur Bro.

Diolch yn fawr i bawb ymunodd – ein gobaith a’n ffydd yw y gallwn gwrdd ‘go iawn’ y tro nesaf!

Llyfryn Gweithgareddau i’r gymuned

Bu Mentrau Iaith Cymru yn cyd weithio gyda Bro360 i ddarparu llyfrynnau gweithgareddau newydd sbon i bob Papur Bro yng Nghymru.

Aeth Bro360 ati i greu llyfryn Bro Ni, a’i lansio’n swyddogol yn Galeri Caernarfon yn ystod mis Tachwedd 2021.

Nod llyfryn Bro Ni yw annog pobl i gynnal bwrlwm bro ac ymwneud â’u cymunedau. Mae’n cynnwys cymhellion ar ffurf gweithgareddau creadigol ar themâu fel cynnyrch lleol, digwyddiadau, dathlu hanes ac arwyr bro, chwaraeon lleol, democratiaeth, darlledu a llawer mwy.

Ar waelod sawl adran mae’n cynnig syniadau am sut i adlewyrchu bwrlwm bro trwy gyhoeddi straeon lleol – ac mae sawl un o’r syniadau hynny’n berthnasol i wefannau bro ac i Bapurau Bro.

Mae copiau ar gael o’r siopau canlynol lle mae Bro360 yn gweithio ar hyn o bryd, sef Ceredigion ac Arfon: Palas Print, Siop Na-nog, Siop Ogwen; Siop y Pethe, Siop Inc, Rhiannon Tregaron, Smotyn Du Llanbed, Ffab Llandysul, Aeron Booksellers, Sianti ac Awen Teifi.

Neu dyma gopi pdf yma!

Hysbyseb y Papurau Bro ar S4C

Wnes di weld yr hysbyseb deledu fu ar S4C yn ystod mis Mai 2021? Mae’r hysbyseb yn atgoffa’r cyhoedd am y Papurau Bro – nifer ohonynt sydd wedi parhau i gyhoeddi drwy blwyddyn anodd dros ben y pendemig. Mae’r hysbyseb hefyd yn dwyn ymwybyddiaeth i gynulleidfa newydd ac yn eu cyfeirio at y wefan hon!

Cyfres o dair sesiwn hyfforddiant gyda Dylan Iorwerth

Dylan Iorwerth a Lowri Jones o Golwg360 fu’n arwain ar dair sesiwn hyfforddiant ar gyfer y Papurau Bro yn ystod mis Mawrth / Ebrill 2021.

Trefnodd Mentrau Iaith Cymru gwrdd dros gyfrifiadur er mwyn trafod yr hyn sy’n gwneud stori dda, a sut mae adnabod cyfleoedd am straeon lleol? Derbyniwyd hefyd gyngor ar ysgrifennu a chyfweld ar gyfer Papur Bro a cafwyd gyflwyniad ar sut orau i fanteisio ar ein holl gyfryngau. Mae recordiad o’r sesiynau ar gael at ddefnydd gwirfoddolwyr y Papurau Bro.